|| โครงการ Work and Travel คืออะไร ?

เกี่ยวกับโครงการ
โครงการ Work and Travel เป็นโครงการที่เปิดให้น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ตลอดจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้หาประสบการณ์ และฝึกภาษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยที่น้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้และ ปฏิบัติงานจริง ในสวนสนุก รีสอร์ท โรงแรม Fastfood ร้านสะดวกซื้อ หรือสถานท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังสามารถ สร้างประสบการณ์ในต่างแดนระหว่างเรียนได้อย่างน่าประทับใจด้วย.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และประเพณีของชาวอเมริกัน
 2. เพื่อเป็นการฝึกฝน พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
 3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
 5. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และการสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเอง
 6. เพื่อสร้างโอกาสในการฝึกงาน-เรียนรู้งาน ก่อนที่จะได้ไปทำงานจริง
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
 • นักศึกษาหลักสูตร ภาคปกติ กำหนดการเดินทางในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. มีอายุระหว่าง 18-28 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกชั้นปี โดยที่เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 4. มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อจะเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการ
ขั้นตอนการสมัคร
 1. สมัครออนไลน์ที่ : www.workandinternship.com หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้ที่บริษัท
 2. ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่สมัคร ( non-refundable )
   เอกสารการสมัคร
  • WIA - Application Form
  • Passport เล่มจริงที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันสิ้นสุดโครงการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่าย 1 รูป (รูปทั่วไปหน้าตรง เพื่อนำไปติด Profile)
 3. สอบวัดระดับภาษา ณ วันที่สมัคร และฟังผลการสอบในวันถัดไป (กรณีสอบไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้ 1 ครั้งไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 4. ชำระค่าจองงาน สัมภาษณ์งาน จำนวน 10,000 บาท และสามารถเลือกงานได้ 3 อันดับ ** กรณีเลือกงานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ ( non-refundable )
 5. สัมภาษณ์กับนายจ้างในวันที่นัดหมาย
   วิธีการสัมภาษณ์มี 3 วิธีหลัก คือ
  • สัมภาษณ์โดยตรงกับนายจ้างในวัน Job fair
  • สัมภาษณ์ทางสไกป์
  • ทำวีดีโอแนะนำตัวและส่งให้นายจ้างพิจารณา
 6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ตอบรับงาน
  • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ (ส่วนที่เหลืออ้างอิงตามโปรโมชั่นที่ได้รับ) + ค่า Visa Pkg + Sevis ภายใน 5 วัน *** เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยื่นขอ DS2019 กับองค์กรแลกเปลี่ยนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ชำระเงินเรียบร้อยก่อน ในกรณีผู้เข้าร่วมโครงการชำระเงินล่าช้า และมิได้แจ้งให้ทราบจะถือว่าสละสิทธิ์ ***
 7. เตรียมเอกสารการขอวีซ่า ตามรายการที่ WIA แจ้ง
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตอเมริกาตามที่นัดหมาย
 9. จองตั๋วเครื่องบิน *** ทางบริษัทแนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินหลังจากทราบผลวีซ่าแล้ว แต่หากผู้เข้าร่วมโครงการจองตั๋วเครื่องบินก่อนการสัมภาษณ์วีซ่า แล้วเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
 10. เดินทางสู่สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าโครงการ เต็มจำนวน ราคา 55,900.- บาท
 • โปรโมชั่น
  • มา 2 คนขึ้นไป รับส่วนลดค่าโครงการทันที 1,500.- บาท / คน
  • สมัครก่อน 31 สิงหาคม 2557 รับส่วนลดค่าโครงการทันที 3,000.- บาท / คน
 • ค่า Visa Package ราคา 6,500.- บาท
 • * ค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บซ้ำซ้อน หรือเพิ่มเติมในภายหลัง
  ** ราคาโปรโมชั่นข้างต้น ยังไม่รวม ค่า VISA Package ,ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าเดินทางภายในประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการชำระค่าโครงการ

ค่าโครงการ 55,900.-/ค่า VISA Package + SEVIS FEE 6,500.-

 

จะถูกแบ่งชำระออกเป็น

 • เงินค่าสมัครและสอบ  จำนวน 5,000.- บาท

                         ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี

 • เงินค่าจองงานและสัมภาษณ์งาน จำนวน 10,000.- บาท

                         ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี ยกเว้น สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน จะขอคืนค่าโครงการ งวดที่ 2 ได้ 70%

 • เงินค่าโครงการส่วนที่เหลือ จำนวน 40,900.- บาท

                         มีเงื่อนไขการขอคืนค่าโครงการมีดังนี้

                         1. กรณีขอ ยกเลิก การเข้าร่วมโครงการ หลังการสัมภาษณ์งาน หรือได้รับการตอบรับจากทางนายจ้าง

สามารถขอ refund ค่าโครงส่วนที่เหลือได้ 60%

                         2. กรณีขอ ยกเลิก การเข้าร่วมโครงการ หลังการยืนยันยื่นขอ DS-2019 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

ในทุกกรณี

                         3. กรณีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย สามารถขอ Refund ค่าใช้จ่าย ในส่วนของ

ค่า โครงการส่วนที่เหลือ คืนได้

                          - สัมภาษณ์ VISA 1 ครั้ง ทำเรื่องขอคืนค่าโครงการได้ 70%

                          - สัมภาษณ์ VISA 2 ครั้ง ทำเรื่องขอคืนค่าโครงการได้ 60%

 • เงินค่า VISA Package จำนวน 6,500.- บาท

                         ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ทุกกรณี