|| How To Apply

สมัครออนไลน์ที่ : www.workandinternship.com หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้ที่บริษัท
ชำระค่าสมัคร และสอบวัดระดับภาษา 5,000 บาท
สอบวัดระดับภาษา ณ วันที่สมัคร และฟังผลการสอบในวันถัดไป
ชำระค่าจองงาน และสัมภาษณ์งาน จำนวน 10,000 บาท
สัมภาษณ์กับนายจ้างในวันที่นัดหมาย
ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ + ค่า Visa Pkg + Sevis หลังทราบผลสัมภาษณ์ภายใน 5 วัน
เตรียมเอกสารการขอวีซ่า ตามรายการที่ WIA แจ้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตอเมริกาตามที่นัดหมาย
จองตั๋วเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ สหรัฐอเมริกา