|| โครงการ Internship คืออะไร

โครงการฝึกงาน และ อบรมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
Internship and Trainee Programs J – 1 Visa (International Exchange visitor Program) เป็นโครงการที่รัฐบาลแห่งอเมริกาได้จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายความร่วมมือทางการศึกษาและ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉบับปี 1961 โดยได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์(องค์กร)ที่ได้รับอนุญาตวีซ่าออกเอกสารรับรองการฝึกงาน DS 2019 เพื่อการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1 โครงการนี้ มุ่งเน้นการฝึกงานของผู้เข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้ตามกฏหมาย โดย WIA (Work and Internship America)ได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนเพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการ โดย WIA จะเป็นตัวแทนช่วยประสานงานกับนายจ้างองค์กรเพื่อคัดเลือกงานให้กับนักเรียน / การขอออกเอกสาร DS2019 / ที่พักอาศัยระหว่างอยู่อเมริกา / การดำเนินการวีซ่า J1 รวมถึง การจัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง ในโครงการฝึกงาน (Trainee and Internship Program) จะออกเป็นวีซ่าประเภท J1 ให้กับผู้ร่วมโครงการ นี้จึงเป็นการเปิดโอกาศที่ดีมาก ที่จะทำให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าไปหาประสบการณ์ ท่องเที่ยว ฝึกภาษา และ ฝึกทักษะในการทำงานจากสถานที่จริงจากประเทศอเมริกา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างจากการฝึกงาน/อบรมงาน ที่เป็นไปตามเงื่อนไงข้อตกลงของแต่ละนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเหมือนกับการฝึกงานของนักศึกษาชาวอเมริกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ได้รับจะต้องครอบคลุมกับค่าที่พักอาศัยและการกินอยู่ โดยเฉลี่ยจะได้ทำงานประมาณ 30+ ชม /สัปดาห์ และ(อาจจะได้รับสิทธิ์ในการทำชั่วโมงพิเศษได้ไม่เกินกว่า 40 ชม/สัปดาห์) เพื่อให้เกิดความสะดวกของผู้เข้าร่วมโครงการฯ WIA จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ และประสานงานระหว่างนักศึกษา(ผู้เข้าร่วมโครงการกับทางผู้จ้างงานองค์กร) ที่อยู่ภายใต้การดูแล และกฎต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และ สถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย เอกสารจะเป็นที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานจากสถานที่จริง ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน โดยวีซ่าที่ได้รับนั้นเป็นวีซ่าประเภท J-1 (วีซ่าแลกเปลีั่ยนวัฒนธรรม) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ผู้ถือ สามารถ ผ่านการอบรม และฝึกงานในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
 • Package 1 ระยะเวลา 6 เดือน
 • Package 2 ระยะเวลา 12 เดือน
 • Package 3 ระยะเวลา 18 เดือน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. มีอายุ 20-35 ปี
 2. มีความสามารถทางภาษา หรือ ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 3. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่มีประสบการณ์ เท่านั้น **ไม่สามารถข้ามสายงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประบการณ์การทำงานได้**
 4. มีความขยันและสมารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 5. เป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง และสามารถเดินทางต่างประเทศคนเดียว
 6. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต ประกอบกับวัฒนะธรรมชาวอเมริกัน
 7. สามารถทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ด้วยตนเอง
 8. มีความรู้-ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 9. มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจด้าน Trainee Category (Regulations outline) *** ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่ตำกว่า 3 – 5 ปี ***
หมายกำหนดการ
 • ขั้นตอนที่ 1
  • ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ชำระค่าใบสมัคร 5,000.- บาท (Non Refunds) ฟรีค่าสอบวัดระดับภาษา และเตรียมนัดสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง ( WIA จะช่วยประสานงานให้ )
  • สัมภาษณ์งานจากนายจ้าง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Skype ตามวันเวลานัดหมาย ( WIA จะช่วยประสานงานให้ )
 • ขั้นตอนที่ 2 (กรณีเมื่อสัมภาษณ์ผ่าน)
  • ชำระค่ามัดจำโครงการ 39,000.- บาท จะถูกหักออกจากยอด ค่าเข้าร่วมโครงการ
   (ชำระภายใน 3 วันทำการหลังการผ่านการสัมภาษณ์)
  • ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 3
  • ผู้ที่ให้ทางโครงการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้จะได้รับการตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้งเงื่อนไข หากตกลงตามเงื่อนไขผู้สมัครต้องเซ็นชื่อในหนังสือสัญญา และชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดในเวลา 3 วันทำการ หลังจาก เซ็นชื่อในหนังสือสัญญา
 • ขั้นตอนที่ 4
  • เมื่อโครงการออกเอกสาร DS-2019 และจัดส่งให้ผู้สมัครแล้ว จะต้องเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นขอ VISA ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ Option 1 Self-Placement Option 2 Hospitality & HR Option 3 Business & IT
6 เดือน 54,900 บาท 78,900 บาท 88,900 บาท
12 เดือน 74,000 บาท 98,900 บาท 118,900 บาท
18 เดือน 94,900 บาท 128,900 บาท 148,900 บาท

** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, SEVIS FEE, ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโรงการ
นโยบายการคืนเงิน
 1. กรณีที่ถูกปฏิเสธ VISA ทางบริษัทจะหักค่าดำเนินการเป็นเงินจำนวน 15,000.- บาท ของค่ามัดจำโครงการ ราคาข้างต้นนี้ยังไม่รวมถึง VISA, PIN CODE, SEVIS Fee และค่าสมัคร
 2. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกภายหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้ว ค่ามัดจำฯ "โครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีไดๆก็ตาม"
 3. ข้อยกเว้น กรณีผู้เข้าร่วมโครงการมีเหตุให้ยกเลิก หลังจากสัมภาษณ์ VISA แล้ว อันเนื่องจาก การเจ็บป่าวยร้ายแรง หรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถเดินทางได้ หรือ การเสียชีวิต และต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดง โครงการจะทำการพิจารณา ขอคืนเงินให้เป็นแต่ละกรณีไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป แต่งกายสุภาพ
 3. Passport เล่มจริง
 4. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. Tracscript ฉบับจริง
 6. (กรณีทำงาน) หนังสือรับรองการทำงาน และรับรองความประพฤติ จำนวน 2 ท่าน ของบริษัทปัจจุบันและ ก่อนหน้า (ถ้ามี)
 7. (กรณีเป็นนักศึกษา) จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่านเป็นภาษาอังกฤษ
 8. ใบรับรองสถาณภาพการศึกษา / หนังสือรับรองผลสำเร็จการศึกษา
 9. Curriculum Vitae / Resume
 10. ผลสอบ TOEFL หรือ TOEIC หากไม่มี ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันสอนภาษาที่เคยศึกษามา(ถ้ามี)