|| How To Apply

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครเข้ารว่มโครงการ
ชำระค่าใบสมัคร 5,000.-บาท

ฟรีค่าสอบวัดระดับภาษา(Non Refunds)
สอบวัดระดับภาษา(ข้อเขียน)

จากนั้นเลือกงาน 3 อันดับ *เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Skype

( WIA จะช่วยประสานงานนัดหมายเวลาให้ )
ชำระค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 39,000.-บาท

( ภายใน 3 วันทำการหลังการผ่านการสัมภาษณ์ )
ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือทั้งหมด และค่า Visa Package

เมื่อได้รับการตอบรับจากสถานที่ฝึกงานหากตกลงตามเงื่อนไขผู้สมัครต้องเซ็นชื่อในหนังสือสัญญา
เตรียมเอกสารการขอวีซ่าตามรายการที่ WIA แนะนำ
เข้า Pre-Interview กับ WIA ก่อนการ สัมภาษณ์ 1 วัน
สัมภาษณ์ Visa กับทางสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย